Üyelik Koşulları

 ÜYELİK

Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneğinin;

        Asıl Üye,

       Onursal Üye,

Olmak üzere iki çeşit üyesi vardır.

 

Asıl Üye:

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, Beden Eğitimi ve Spor konusunda yüksek öğretim görmüş spor eğitimcileri “asıl” üye olma niteliklerine sahiptirler. Bu şartlara sahip kişiler üye olmak için Dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvuruda bulunurlar. Yönetim Kurulu tarafından başvurusu değerlendirilen, tüzüğümüze ve yürürlükteki Dernekler Yasası” nın ilgili hükümlerine aykırı bir durumu bulunmayanlar üyeliğe kabul edilirler. Üyeliğe kabul edilenlerin,”Üye Defteri” ne kayıtları yapılır ve üyeliğe kabul edildikleri bir yazı ile kendilerine bildirilir.

Derneğin Asıl üyeleri; derneğin kurucuları ile üyelik müracaatları Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen kişilerdir. Asıl üyeler derneğin tüm olanaklarından yararlanırlar. Genel Kurul”da bir oy hakları vardır ve oylarını kendileri kullanırlar.

 

Onursal Üye:

Derneğin amaçlarının gerçekleşmesine maddi ve manevi yönden destek sağlamış olan kişiler “Onursal Üye” olabilirler. Onursal üyelik için öneri sadece Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yapılabilir. Üyeliğe önerilen kişinin “Onursal Üye” liği, Yönetim Kurulunun oy birliği ile kabul ve onayı ile gerçekleşir.”Onursal Üye” ler aidat ödemezler. Ancak isterlerse aidatlarını ödeyerek  “asıl” üyeliğe geçebilirler. Asıl üyeliğe geçmeleri durumunda, Derneğin Asıl üyeliğinin tüm haklarından faydalanırlar.

 

ÜYELİĞE GİRİŞ ÜCRETİ VE ÜYELİK AİDATI

Derneğe üye olanlar giriş ücreti ve yıllık üyelik aidatı öderler. Ödenecek miktarlar, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile belirlenir.01 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Derneğe giriş ücreti asgari 20 TL ( Yirmi TL), yıllık üye aidatı ise 30 TL ( Otuz TL) dir. Giriş ücreti bir defaya mahsus olup sadece üye olunurken ödenir. Yıllık Üye Aidatı ise her yılın ilk üç ayında ödenir. Üyeler yılın üçüncü ayı olan mart ayı sonuna kadar aidatlarını ödemek sureti ile “Genel Kurul “ toplantılarına katılabilirler.

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Dernek üyelerinin üyelikleri aşağıdaki şekilde sona erer.

 

Üyelikten Ayrılma:

Üyeler Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurmak koşulu ile her zaman Dernek üyeliğinden ayrılabilirler. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda istifa işlemi sonuçlanmış sayılır.

 

 Üyelikten Çıkarılma:

 Yasalara göre Derneklere üye olma şartlarını kaybetmiş olanlar,

Verilen görevlerden sürekli kaçınanlar,

Derneğin tüzüğüne ve amaçlarına aykırı düşen davranışlarda bulunanlar,

Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatlarını iki yıl ödemeyenler,

Dernek organlarınca verilen kararlara uymayanlar,

Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Üyelikten çıkarılanların itiraz etmesi durumunda nihai karar Genel Kurul tarafından verilir.

 

Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi:

Üyenin vefat etmesi, gaipliğine karar verilmesi ya da asıl veya onur üyesi olabilme özelliklerini yitirmesi gibi durumlarda, dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Dernek üyeliğinden çıkarılanların, istifa etmek suretiyle üyelikten ayrılanların veya üyelikleri sona erenlerin Dernekten kayıtları silinir. Kayıtları silinen üyeler dernekten herhangi bir hak iddia edemezler.